piątek, 21 czerwca 2024 roku
Sąd Rejonowy
dla Warszawy Pragi - Południe
w Warszawie
www.bip.gov.pl
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi - Południe w Warszawie - Strona Główna
Normalna czcionka Powiekszona czcionka Największa czcionka

To jest wersja archiwalna z dnia 18.09.2023, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: umieszczono: Zarządzenie nr 155-2023 z dnia 12.09.2023r.

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski


W celu zapewnienia realizacji prawa do składania skarg i wniosków uprzejmie informujemy o trybie przyjmowania skarg i wniosków dotyczących działalności Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi- Południe w Warszawie.
Podstawa prawna: zasady przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków regulują:
•    Ustawa z 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2020.2072 t.j.) - Rozdział 5a (art. 41a -41e).

• wyciąg z Ustawy z 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych

•    Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 roku w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych (Dz. U. z 16 maja 2012 r. poz. 524) - weszło w życie 17 maja 2012 r. Określono szczegółowy tryb i organizację przyjmowania oraz rozpatrywania skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych.

tekst rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9.05.2012 r.

Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez Sąd albo przez jego pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżącego, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie sprawy (art. 227 k.p.a.).

Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności (art. 241 k.p.a.).

Wymogi formalne skargi/wniosku

Skarga/wniosek powinny zawierać:

•  datę wniesienia skargi/wniosku,

•  imię i nazwisko wnoszącego skargę/wniosek,

•  adres wnoszącego skargę/wniosek,

•  zwięzłą treść skargi/wniosku,

•  sygnaturę akt sprawy oraz wskazanie Sądu, którego dotyczy skarga/wniosek.

Skargi nie podlegające rozpatrzeniu

•  nie podlegają rozpatrzeniu skargi w zakresie dotyczącym orzeczniczej działalności sądu, gdyż jest to dziedzina, w której sędziowie są niezawiśli.

Skargi nie podlegające rozpatrzeniu

• skargi lub wnioski zawierające treści znieważające lub słowa powszechnie uznawane za obelżywe zostają pozostawione bez rozpatrzenia, a skarżący bądź wnioskodawca zostaje powiadomiony o przyczynach pozostawienia skargi lub wniosku bez rozpatrzenia.

Wnoszenie skarg /wniosków


Skargę/wniosek można złożyć:

1) na piśmie drogą pocztową adresując:

Prezes Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie ul. Terespolska 15 A 03-813 Warszawa

Skargi / wnioski wnoszone na piśmie przyjmowane są także:

2) w Biurze Podawczym Sądu przy ul. Terespolskiej 15A (parter - pokój 53),

3) za pośrednictwem poczty elektronicznej można przesyłać korzystając z Elektronicznej Skrzynki Podawczej (platforma ePUAP), mieszczącej się na stronie internetowej tut. Sądu. (skargi i wnioski składane w ten sposób powinny zawierać wskazanie imienia i nazwiska wnoszącego oraz jego adres do korespondencji).

wzór skargi/wniosku zał. Nr 1 zarządzenia Prezesa

4)  ustnie do protokołu:
- skargi i wnioski składane ustnie przyjmowane są w Oddziale Administracyjnym: w budynku Sądu przy ul. Terespolskiej 15A pok. 735,736,738 lub przez BOI.

wzór protokołu zał. Nr 2 zarządzenia Prezesa

Termin załatwienia skargi/wniosku

Skargi i wnioski rozpatrywane są bez zbędnej zwłoki. Termin na załatwienie skargi/wniosku wynosi miesiąc, licząc od daty ich wpływu lub uzupełnienia.

Przyjęcia interesantów

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 1 października 2013 roku Prezes i Wiceprezesi Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie NIE BĘDĄ PRZYJMOWAĆ BEZPOŚREDNIO INTERESANTÓW. Tryb przyjmowania Interesantów może nastąpić w szczególnym przypadku po wyczerpaniu obowiązujących w Sądzie zasad rozpatrywania skarg i wniosków, po uprzednim telefonicznym lub osobistym zapisaniu się w sekretariacie Prezesa i Wiceprezesów Sądu. Prezes Sądu przyjmuje interesantów w środy w godzinach od 9.00 do 12.00, Wiceprezes do spraw karnych, rodzinnych i nieletnich przyjmuje interesantów w czwartki w godzinach od 10.00 do 15.00. Wiceprezes do spraw cywilnych i spraw komorników sądowych przyjmuje interesantów we wtorki w godzinach 10.00-13.00.

Zgodnie z § 3 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 roku w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych, od dnia 1 października 2013 roku wszystkie skargi i wnioski skierowane do Prezesa i Wiceprezesów Sądu mogą być wnoszone WYŁĄCZNIE na piśmie lub w formie ustnej do protokołu.

Jednocześnie zwracamy się z prośbą o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi zasad składania skarg i wniosków (zakładka - skargi i wnioski)

Informujemy również, iż wzory skarg/wniosków można uzyskać w Biurze Obsługi Interesantów w siedzibie Sądu przy ul. Terespolskiej 15 A, w Oddziale Administracyjnym oraz pobrać ze strony internetowej Sądu z zakładki - skargi i wnioski.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - Klauzula informacyjnaOpublikował: Marcin Jankowski
Publikacja dnia: 18.09.2023
Podpisał: Marcin Jankowski
Dokument z dnia: 03.10.2013
Dokument oglądany razy: 43 544