piątek, 21 czerwca 2024 roku
Sąd Rejonowy
dla Warszawy Pragi - Południe
w Warszawie
www.bip.gov.pl
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi - Południe w Warszawie - Strona Główna
Normalna czcionka Powiekszona czcionka Największa czcionka


Ochrona danych osobowych

Ogólne informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej, jako RODO) oraz art. 22 ustawy z dnia 18 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (dalej, jako ustawa DODO), informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie z siedzibą przy ul. Terespolskiej 15a w Warszawie (03-813) oraz Prezes Sądu i Dyrektor Sądu w zakresie realizowanych zadań.

 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Panią Anitę Rybińską; z którym możecie Państwo skontaktować się:

poprzez mail: iod@warszawa-pragapoludnie.sr.gov.pl,

oraz listownie na adres Sądu.

 1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zadań określonych przepisami prawa tj.:

 • sprawowania wymiaru sprawiedliwości w zakresie nienależącym do sądów administracyjnych, sądów wojskowych oraz Sądu Najwyższego;

 • wykonywania orzeczeń sądowych;

 • zatrudnienia w sądzie (w tym prowadzenia rekrutacji), świadczenia usług na podstawie umów cywilnoprawnych, realizacji praktyk osób uczących się, staży;

 • prowadzenia zamówień publicznych;

 • dokonywania rozliczeń finansowych;

 • prowadzenia ewidencji wynikających z przepisów prawa i archiwizacji dokumentów;

 • prowadzenia postępowania wnioskowego;

 • udzielania informacji podmiotom uprawnionym;

 • zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony mienia – monitoring wizyjny, rejestracja rozmów telefonicznych.

 1. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz art. 6, 9, 10 RODO lub art. 13, 14 ustawy DODO.

 2. Administrator może udostępnić Państwa dane osobowe podmiotom upoważnionym wyłącznie na podstawie i w granicach przepisów prawa oraz zawartych umów.

 3. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie obowiązujących przepisów prawa dotyczących postępowania sądowego i organizacji sekretariatów, prawa zamówień publicznych, finansów publicznych, kodeksu pracy jest obowiązkowe w celu prawidłowej realizacji zadań, w pozostałym zaś dobrowolne.

 4. Okres przetwarzania Państwa danych osobowych uzależniony jest od celu ich przetwarzania:

 • dane przetwarzane w celu spełnienia przez sąd obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa będą przetwarzane tak długo, jak wynika to z tych przepisów,

 • dane przetwarzane na podstawie umowy, przetwarzane będą dopóki trwa umowa oraz przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń,

 • dane przetwarzane na podstawie zgody na przetwarzanie dla określonego celu, będą przetwarzane do czasu jego ustania lub odwołania przez Państwa zgody.

 1. Przysługuje Państwu prawo do  żądania od Administratora dostępu do danych; sprostowania danych (sprostowanie należy rozumieć, jako poprawienie nieprawidłowych danych, uzupełnienie niekompletnych danych, przedstawienie dodatkowych informacji, przy czym uzupełnienie danych nie może obejmować danych, które byłyby nadmierne. Przedmiotem uzupełnienia nie mogą być dane, które są nieprawidłowe); usunięcia danychoraz ograniczenia przetwarzania danych Państwa dotyczących.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody mają Państwo prawo do jej wycofania oraz żądania usunięcia danych. Zgoda może być wycofana w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

Każde z ww. żądań będzie rozpatrzone zgodnie z przepisami RODO oraz innymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych.

Dostęp do danych zawartych w aktach spraw sądowych regulują przepisy szczególne.

 1. W przypadku, gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W zakresie przetwarzania danych osobowych w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości organem właściwym do rozpoznania Państwa skargi jest Prezes Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie.

 1. Na podstawie przetwarzanych danych osobowych Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 2. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej z wyjątkiem sytuacji określonych przepisami prawa.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są w klauzulach informacyjnych.Opublikował: Mariusz Olszyna
Publikacja dnia: 25.11.2022
Podpisał: Marcin Jankowski
Dokument z dnia: 30.05.2018
Dokument oglądany razy: 8 423