wtorek, 28 maja 2024 roku
Sąd Rejonowy
dla Warszawy Pragi - Południe
w Warszawie
www.bip.gov.pl
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi - Południe w Warszawie - Strona Główna
Normalna czcionka Powiekszona czcionka Największa czcionka


Audyt

Zadania audytu wewnętrznego

 1. Audytor wewnętrzny realizuje zadania w zakresie audytu wewnętrznego określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz.1634).
 2. Audyt wewnętrzny jest działalnością niezależną i obiektywną, której celem jest wspieranie Kierownictwa (Prezesa Sądu, Dyrektora Sądu) w realizacji celów i zadań przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze.
 3. W sądzie funkcjonuje Audytor Wewnętrzny, który działa jako jednoosobowa komórka audytu wewnętrznego.
 4. Cel, zakres, uprawnienia i odpowiedzialność audytu wewnętrznego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi - Poludnie w Warszawie określa Karta audytu wewnętrznego.
 5. Do podstawowych zadań Audytora Wewnętrznego należy:
  1. przygotowanie, na podstawie analizy ryzyka i w porozumieniu z Kierownictwem Sądu,  rocznego planu audytu wewnętrznego oraz składanie sprawozdań z wykonania planu,
  2. realizacja zaplanowanych zadań audytowych (zadań zapewniających i czynności doradczych) oraz przeprowadzanie czynności sprawdzających i przedstawianie Kierownictwu Sądu wyników tych działań,
  3. realizacja pozaplanowych zadań zleconych i przedstawianie Kierownictwu Sądu wyników tych czynności,
  4. prowadzenie dokumentacji dotyczącej zadań audytowych oraz pozostałej dokumentacji audytu wewnętrznego.
 6. Szczegółowe zasady prowadzenia audytu wewnętrznego określają:
  1. przepisy o finansach publicznych ws. audytu,
  2. Międzynarodowe Standardy Praktyki Zawodowej Audytu Wewnętrznego opracowane przez The Institute of Internal Auditors i ogłoszone jako standardy audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych,
  3. procedury audytu wewnętrznego określające przyjętą metodykę audytu wewnętrznego w Sądzie Rejnowym dla Warszawy Pragi - Poludnie w Warszawie.


Opublikował: Marcin Jankowski
Publikacja dnia: 26.01.2023
Podpisał: Marcin Jankowski
Dokument z dnia: 26.01.2023
Dokument oglądany razy: 832