poniedziałek, 22 lipca 2024 roku
Sąd Rejonowy
dla Warszawy Pragi - Południe
w Warszawie
www.bip.gov.pl
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi - Południe w Warszawie - Strona Główna
Normalna czcionka Powiekszona czcionka Największa czcionka


Klauzula informacyjna praktyki absolwenckie

Klauzula informacyjna
dla osób ubiegających się o odbywanie praktyk absolwenckich
i osób odbywających praktyki absolwenckie
w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie
 
 
Administratorem danych osobowych jest Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie reprezentowany przez Dyrektora Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie, z siedzibą w Warszawie, ul. Terespolska 15a.
 
Administrator informuje, że:
1.         Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych realizowany jest za pośrednictwem adresu mailowego: iod@warszawa-pragapoludnie.sr.gov.pl.
2.         Pani/Pana dane osobowe:
a)    jako kandydata do odbycia praktyki absolwenckiej przetwarzane
są w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego dot. odbycia praktyk,
b)    jako praktykanta absolwenckiego przetwarzane są w celu odbywania przez Panią/Pana praktyk i realizacji zadań określonych w umowie/porozumieniu.
3.                 3.       Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w oparciu o:
a)      art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) tj. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze zgodnie z Ustawą z dnia 17 lipca 2009 roku o praktykach absolwenckich
b)     art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do realizacji umowy/porozumienia o odbywanie praktyki absolwenckiej lub podjęcia działań na żądanie osoby ubiegającej się o odbywanie praktyk przed zawarciem umowy/porozumienia,
c)      art. 6 ust. 1 lit a RODO – na podstawie zgody osoby ubiegającej się o odbywanie praktyk.
4.         Pani/Pana dane jako kandydata przetwarzane będą przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego – dane osób niezakwalifikowanych do odbycia praktyk zostaną niezwłocznie zniszczone. Pani/Pana dane jako praktykanta będą przetwarzane przez cały okres odbywania praktyk, a także po ich zakończeniu zgodnie z przepisami prawa lub wewnętrznymi procedurami Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie.
5.         Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
, a także do wycofania zgody
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej wycofaniem, w przypadku gdy przetwarzanie odbywa
się na podstawie zgody.
6.         Realizacja praw, o których mowa w punkcie 5 możliwa jest na pisemny wniosek osoby, której dane dotyczą.
7.         Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być jedynie osoby i podmioty uprawnione z mocy prawa oraz podmioty przetwarzające dane w celu świadczenia usług na zlecenie Administratora.
8.         Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9.         Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w celach związanych z automatycznym podejmowaniem decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.
10.      Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich, ani do organizacji międzynarodowych.
 


Opublikował: Przemysław Górski
Publikacja dnia: 02.12.2019
Podpisał: Przemysław Górski
Dokument z dnia: 02.12.2019
Dokument oglądany razy: 4 111