piątek, 21 czerwca 2024 roku
Sąd Rejonowy
dla Warszawy Pragi - Południe
w Warszawie
www.bip.gov.pl
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi - Południe w Warszawie - Strona Główna
Normalna czcionka Powiekszona czcionka Największa czcionka


Klauzula informacyjna dla osób wnioskujących o udostępnienie informacji publicznej

Klauzula informacyjna w przypadku zbierania danych od osób składających wniosek o udostępnienie informacji publicznej

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

1.   Administratorem danych osobowych osób wnioskujących o udostępnienie informacji publicznej jest Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie z siedzibą przy ul. Terespolskiej 15a w Warszawie (03-813);

2.   Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@warszawa-pragapoludnie.sr.gov.pl lub tradycyjnej na adres Sądu;

3.   Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze przewidzianego w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;

4.   dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz Administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem);

5.   Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

6.   Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa tj. z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych, określony w Jednolitym rzeczowym wykazie akt.

7.   przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

8.   podanie danych osobowych jest dobrowolne, Administrator nie przewiduje konsekwencji związanych z niepodaniem danych;

9.   Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Pani/Pana dane osobowe.Opublikował: Marcin Krupa
Publikacja dnia: 30.05.2019
Podpisał: Marcin Krupa
Dokument z dnia: 30.05.2019
Dokument oglądany razy: 1 873