poniedziałek, 2 października 2023 roku
Sąd Rejonowy
dla Warszawy Pragi - Południe
w Warszawie
www.bip.gov.pl
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi - Południe w Warszawie - Strona Główna
Normalna czcionka Powiekszona czcionka Największa czcionka

To jest wersja archiwalna z dnia 05.04.2019, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: umieszczono "Klauzula informacyjna dla stron i uczestników postępowania sądowego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie"

Klauzula informacyjna dla stron i uczestników postępowania

Klauzula informacyjna dla stron i uczestników postępowania sądowego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie


Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w postępowaniach sądowych w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości albo realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej jest Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie z siedzibą w Warszawie przy ul. Terespolskiej 15a, a także Prezes Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie oraz Minister Sprawiedliwości – w ramach realizowanych zadań.

Administrator informuje, że:

  1. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu sprawowania wymiaru sprawiedliwości albo realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej na podstawie art. 1 § 2, 3 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz szczegółowych przepisów prawa krajowego.
  2. Pani/Pana dane będą przetwarzane jedynie przez upoważnionych pracowników Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie oraz osoby uprawnione z mocy prawa.
  3. 3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być jedynie osoby i podmioty uprawnione przepisami prawa oraz podmioty przetwarzające dane w celu świadczenia usług na zlecenie Administratora.
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 marca 2004 r. w sprawie przechowywania akt spraw sądowych, które określa warunki i zakres przechowywania akt w sądzie przez okres niezbędny ze wzglądu na rodzaj i charakter spraw, terminy przedawnienia, interesy osób biorących udział w postępowaniu i znaczenie materiałów zawartych w aktach jako źródła informacji oraz warunki i tryb przechowywania i przekazywania akt archiwom państwowym, a takie warunki i tryb niszczenia akt po upływie okresu ich przechowywania.
  5. W przypadku, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych odbywa się niezgodnie z prawem, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie (Al. „Solidarności” 127), który sprawuje nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych w postępowaniach sądowych w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej z wyjątkiem sytuacji wskazanych przepisami prawa.


Opublikował: Przemysław Górski
Publikacja dnia: 05.04.2019
Podpisał: Marcin Krupa
Dokument z dnia: 05.04.2019
Dokument oglądany razy: 1 652